logo
AÖF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1 VİZE
1.
Uyulması gereken davranış kurallarına gönderme yaparak kullanıldığında ahlâk sözcüğü hangi anlamda kullanılmış olur?
Doğru Cevap: "D" Normatif
Soru Açıklaması
2.
Resmi Gazete’de yayımlanması zorunlu olmayan yönetmelikler ne zaman yürürlüğe girer?
Doğru Cevap: "B" Usulüne uygun ilan edilmekle
Soru Açıklaması
3.
Hukukun insan ve toplum yaşamına katkısı, hukukun işlevleri olarak anılır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Refah
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Toplumdan dışlama
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki suçlardan hangisine hadd cezası uygulanmaz?
Doğru Cevap: "E" Kasten yaralama
Soru Açıklaması
6.
Bir kuralın öngörülen usulüne uygun çıkarılıp çıkarılmadığının denetlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Şekil denetimi
Soru Açıklaması
7.
Federal devlet yapısının Hukuk düzenine etkisi nedir?
Doğru Cevap: "D" Hem federe devletin hukuku hem de federal devletin hukuku söz konusudur.
Soru Açıklaması
8.
Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiği ile ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Teorik akıl
Soru Açıklaması
9.
Kanunların yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Meclisin oybirliğiyle kabul ettiği kanunlar Cumhurbaşkanı’na sunulmaz.
Soru Açıklaması
10.
Kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kolluk kuvvetleri
Soru Açıklaması
logo
AÖF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1 VİZE
11.
Bir hukuk kuralının o kuralı oluşturan makam veya organ tarafından yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İlga
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bakanlar Kurulunca çıkarılan tüzüklerin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak
Soru Açıklaması
13.
Roma Hukuku’nun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş hali olarak ifade edilen hukuk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pandekt Hukuku
Soru Açıklaması
14.
Başlangıcı bilinemeyecek ölçüde eskiden beri uygulanıyor olan ve toplumda bu şekilde hareket edilmesi gerektiği yönünde bir inancın bulunduğu kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Örf ve adet kuralları
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk düzeninden bahsedebilmek için yargı örgütünün sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Usule bağlı olmama
Soru Açıklaması
16.
İslam Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Fakihlerin bir sorun karşısında aynı çözüme ulaşmasına kıyas denir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yargı kararları
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırım türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dışlama
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet savcısının görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ceza davalarında sanığın suçlu olup olmadığı hakkında hüküm vermek
Soru Açıklaması
20.
Hukuki işlemin geçerlilik şartlarından kamu düzenini ilgilendirdiği kabul edilenlerin gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan geçersizlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hükümsüzlük
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Aöf Hukukun Temel Kavramları Vize Test,Hukukun Temel Kavramları Çıkmış Sorular, Aöf Hukukun Temel Kavramları Hazırlık Testi,Hukukun Temel Kavramları Sorular,Hukukun Temel Kavramları Konu ÖZeti