logo
Çözümlü KPSS Deneme Sınavı
1.

KPSS 2018 Genel Kültür Soru ve Cevapları


Orta Asya Türk Devletlerinde sözlü hukuk kurallarını ifade eden “Töre”nin özellikleri arasında;
I. Hükümdar dahil herkes törelere uymak zorundadır.
II. Törenin kaynakları halk, kurultay ve hakandır.
III. Töre’nin bazı hükümleri zamana ve ihtiyaçlara göre değişebilir.
hangilerinin olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
KPSS 2018 Genel Kültür Soru ve Cevapları

İslamiyet Öncesi dönemde Türk sanatında aşağıdakilerden hangisinin örneklerine rastlanmaz?
Doğru Cevap: "A" Hat
Soru Açıklaması
Hat, Arap alfabesi ile oluşturulan güzel yazı sanatıdır.
Türkler islamiyeti kabul ettikten sonra hat sanatı ile uğraşmaya başlamıştır
3.
I. Tolunoğlu Camisi
II. Elhamra Sarayı
III. Nizamiye Medresesi
Yukarıdaki mimari eserlerden hangileri Türk Devletleri tarafından yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
Tolunoğlu Camii, Mısır’da Kahire kentindedir ve
Mısır’da kurulan Türk İslam Devleti Tolunoğluları dö-
neminde Ahmet Bin Tolun tarafından yaptırılmıştır.
Elhamra Saraya – İspanya’da Endülüs Emevi Devleti
zamanında yaptırılmıştır. Emeviler Arap İslam Devletidir.
Nizamiye Medresesi – Bağdat’ta Türk İslam Devleti
olan Büyük Selçuklu Devleti zamanında yapılmıştır.
4.
Sivas, Tokat, Niksar, Kayseri’de hüküm süren Niksar Ulu Camii ve Yağıbasan Medresesini yaptıran
Anadolu Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Danişmentliler
Soru Açıklaması
Sivas, Tokat, Niksar, Kayseri çevresinde kurulan Yağı-
basan Medresesi ve Niksar Ulu Camii’yi yaptıran Danişmentlilerdir
5.
KPSS 2018 Genel Kültür Soru ve Cevapları

Osmanlı Devleti’nde Enderun Mektebine ve Yeniçeri Ocağına kaynak sağlamak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanırdı?
Doğru Cevap: "D" Devşirme
Soru Açıklaması
Devşirme sistemi ile gayrimüslimlerin çocukları alınarak
Türk ve İslam Kültürü ile yetiştirilir. Bazıları Enderün
Mektebinde eğitim alarak devlet adamı olarak yetiştirilir,
bazıları da askeri eğitimlerini tamamlayarak
yeniçeri olarak görev yapmıştır.
6.
Osmanlı Devletinde
• İlk kez Rumeli’ye geçilmesi
• Divan örgütünün kurulması
• İlk kez medreselerin açılması
gelişmeleri aşağıdaki padişahların hangisi döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Orhan Bey
Soru Açıklaması
Orhan Bey döneminde Çimpe Kalesi’nin alınması ile
ilk kez Rumeli’ye geçilmiştir. Divan örgütü ve ilk medrese
bu dönemde kurulmuştur
7.
Osmanlı Devletinde ordunun savaş araç ve gereçlerinden sorumlu olan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cebeciler
Soru Açıklaması
Osmanlı Ordusunda yer alan Cebeciler, silah ve mü-
himmattan sorumludur.
8.
Maliye’de iç borçlanma esasına dayalı “Esham Sistemi”ni getiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" III. Mustafa
Soru Açıklaması
İç borçlanma esasına dayalı “Esham Sistemi”ni başlatan
padişah III. Mustafa’dır.
9.
Nizam-ı Cedit devrinde, III. Selim “Meşveret Meclisi” adıyla bir danışma meclisi kurmuş ve bu meclisin kendisine sunduğu raporlara göre yenilikler yapmıştır.
Bu uygulama,
I. halkın devlet yönetiminde etkili olmaya başladığını,
II. sorunlara köklü çözümler bulunmaya çalışıldığını,
III. yeniliklerin tüm çevrelerce benimsendiğini
durumlarından hangilerini kanıtlar?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
Meşveret Meclisi danışma Meclisidir. Bu meclisin olu-
şumunda halkın etkisi yoktur. Bu sebeple halkın devlet
yönetiminde etkili olduğu söylenemez.
III. Selim’in raporlar istemesi sorunlara köklü çözümler
bulmaya çalıştığını kanıtlar.
Nizam-ı Cedit dönemi yenilikleri tüm çevrelerce benimsenmemiş
hatta bu dönem yeniçerilerin çıkardığı
Kabakçı Mustafa İsyanı ile sona ermiştir.
10.
Osmanlı Devletinde ilk parlamento aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında açılmıştır?
Doğru Cevap: "A" II. Abdülhamit
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti’nde parlementer sisteme II. Abdülhamit Döneminde Kanun-i Esasi’nin ilanı ile geçilmiştir.
logo
Çözümlü KPSS Deneme Sınavı
11.
I. Arnavutluk’un bağımsız olması
II. Trablusgarp Savaşı
III. Bulgaristan’ın bağımsız olması
IV. Mısır’ın İngilizler tarafından işgali
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV – III – II – I
Soru Açıklaması
Arnavutluğun bağımsızlığını ilan etmesi I. Balkan Savaşı
sonrasında 1912’de bağımsızlığını ilan etmiştir.
Trablusgarp Savaşı 1911’de yaşanmıştır.
Bulgaristan’ın bağımsız olması olması II. Meşrutiyetin
ilanı sırasında 1908’de gerçekleşmiştir.
Mısır’ın İngilizler tarafından işgali İstibdat Döneminde
1882 yılındadır.
12.
İstibdat döneminde baskıcı yönetime karşı kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti aşağıdaki olaylardan
hangisi sonucunda ülke yönetimine tamamen el koymuştur?
Doğru Cevap: "D" Bab–ı Ali Baskını
Soru Açıklaması
İttihat ve Terakki Cemiyeti I. Balkan Savaşından sonra
gerçekleşen Babı Ali Baskını ile hükümete el koymuş
ve yönetimi tamamen ele geçirmiştir
13.
I. Dünya Savaşı’nda komutanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Yıldırım Orduları Komutanlığı aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Suriye
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal Paşa önce 7. Ordu Komutanlığı sonra
Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak Suriye – Filistin
Cephesinde görev yapmıştır.
14.
I. Alyans İsrailit Cemiyeti
II. Mavri Mira Cemiyeti
III. Wilson Prensipleri Cemiyeti
Yukarıdakilerden hangileri azınlıklar tarafından faaliyet gösteren cemiyetlerdendir?
Doğru Cevap: "D" I. ve II.
Soru Açıklaması
15.
Sivas Kongresinden sonra Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Anadolu ile İstanbul Hükümeti arasındaki ulaşım ve haberleşmeyi kesmiş, batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Cebesoy’u atamıştır.
Bu bilgilere göre,
I. Anadolu’da kurtuluş mücadelesi güçlenmiştir.
II. Temsil heyeti yürütme yetkisini kullanmıştır.
III. Siyasi alanda birlik bozulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması
Temsil Heyetinin kurulması, Anadolu’da milli mücadelerin
güçlendiğini kanıtlar.
Ali Fuat Cebesoyun batı cephesine ataması, Temsil
Heyetinin hükümet görevi üstlenerek yürütme yetkisini
kullandığını kanıtlar.
İstanbul Hükümeti ve Temsil Heyetinin iki ayrı hükü-
met gibi davranması siyasi alanda birliğin bozulduğunu
kanıtlar.
16.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin iç isyanlara karşı aldığı önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayımlanması
Soru Açıklaması
Tekalif-i Milliye Emirlerini Kütahya – Eskişehir savaşından
sonra ordunun acil ihtiyaçlarını karşılamak için çı-
karılmıştır. İç isyanlarla ilgili bir kanun değildir.
17.
Aşağıdaki komutanlardan hangisinin Amasya Genelgesinde imzası yoktur?
Doğru Cevap: "A" İsmet İnönü
Soru Açıklaması
ismet İnönü’nün Amasya Genelgesinde imzası yoktur
18.
Mudanya Ateşkes Antlaşmasında yer alan,
I. Yunanlılar Doğu Trakya’yı boşaltacak.
II. Barış Antlaşması imzalanana kadar İtilaf Devletlerinin kuvvetleri İstanbul’da kalacaktır.
III. İstanbul ve Boğazlar TBMM’nin egemenliğine bırakılacaktır.
hükümlerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini kanıtlar?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III.
Soru Açıklaması
İstanbul Osmanlı Devletinin başkentidir. İstanbul’un TBMM’ye bırakılmış olması Osmanlı Devletinin hukuken yok sayıldığını gösterir.
19.
Lozan Antlaşmasında Misak-ı Milli’ye uygun çözümlenemeyen “Boğazlar Sorunu”nun ilk ortaya çıkışı ve Misak-ı Milliye uygun çözümlenişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Londra Boğazlar Sözleşmesi – Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Soru Açıklaması
Uluslararası alanda boğazlar sorunu ilk kez 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması ile başlanmıştır. Boğazların statüsünün Misak-ı Milli’ye uygun olarak çözümlenmesi 1936 Montrö Boğazlar sözleşmesi ile çözümlenmiştir
20.
I. Saltanatın kaldırılması
II. Teşkilat-ı Esasiye’nin ilan edilmesi
III. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet’in ilanına yönelik atılan adımlar arasındadır?
Doğru Cevap: "D" I ve II.
Soru Açıklaması
1 Kasım 1922’de Saltanatın Kaldırılması ile kişi egemenliğine
son verilmiş Cumhuriyet rejimi için önemli bir
adım atılmıştır.
Teşkilatı Esasiye (1921 Anayasası) ile “Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir” ilkesi benimsenmiştir.
Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924’te Cumhuriyetin ilanından
çok sonradır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

KPSS 2018 Genel Kültür Soru ve Cevapları

2018 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavına sayılı günler kala siz değerli memur adayları için KPSS 2018 Genel Kültür Soru ve Cevapları başlığı altında hazırlık testi yayınladık. Bu test sizleri KPSS 2018 Lisans Önlisans ve Ortaöğretim Sınavlarına hazırlamak için yayınlanmıştır. KPSS 2018 Genel Kültür Soru ve Cevapları Test soruları, daha önceki Kamu Personeli seçme sınavında çıkmış ve yeni müfredata uygun çıkması muhtemel sorulardan oluşmaktadır.

KPSS 2018 Genel Kültür Çıkmış Sorular

Tarih dersleri bir matematik gibi değildir. Tarihi olaylar çok nadir olarak değişmektedir. Kalıp yine aynı kalmaktadır. Dolayısıyla KPSS 2018 Genel Kültür Çıkmış Sorular çalışmanız aynı soru veya çok yakın bir soru ile sınavda karşılaşmanız mümkündür. Yeni Müfredata uygun sorular üzerinde çalışırken kesinlikle KPSS 2018 Genel Kültür Çıkmış Sorular ‘a göz atmayı unutmayın.

KPSS 2018 Genel Kültür online hazırlık testi

Bir önceki yazımızda sizlere KPSS 2018 Genel Yetenek Online Sınavını hazırlamış ve yayınlamıştık. Bu konumuzda ise KPSS 2018 Genel Kültür online hazırlık testi ‘ni hazırlayarak tamamen ücretsiz olarak yayına sokmuş bulunmaktayız. Eski sınavlarda çıkmış ve 2018 KPSS Sınavında çıkması muhtemel sorulardan oluşan bu KPSS 2018 Genel Kültür online hazırlık testi  ve Çözümlü Cevaplarını siz değerli memur adayları için tamamen ücretsiz olarak yayınlamış bulunmaktayız.

Kamu Personeli Seçme Sınavı gün geçtikçe eskisine nazaran dahada zorlaşmaktadır. KPSS Sınavında zorlaşan soru değil, bu sınava girmekte olan insan sayısının her yıl katlanarak artmasıdır. Okur yazarlık ve eğitim seviyesinin eskiye göre daha artması ve artmaya devam etmesi sizlerin rakiplerinizin çoğaldığı anlamına gelmektedir. Kamu Personeli seçme sınavında artık sabit net sayınız yetmeyecektir. Sayısalcı olarak tabir ettiklerimizden iseniz Tarih dersine direk geçiş yapıp çalışabiliyorsanız ne ala. Ancak Sayısaldan Matematiğe geçişiniz zor oluyorsa ilk önce 18 adet soru sorulan Coğrafya ‘ sorularını netleştirin. Tarih sorularından net çıkartan kişiler içinde matematikten önce Coğrafya Netlerini artırmak daha kolay olmaktadır.

KPSS 2018 Genel Kültür Soru ve Cevapları

Kamu Personeli 2017/2 atamasında 98 Puan ile düz memur, 96 Puan ile hizmetli ve 95 Puan ile hizmetli Ataması gerçekleştirildi. 96 Puan ile hizmetli olan insanın psikolojisini anlamak zor olmamalı. Belki kaç yıl bekledi 90 93 95 puan ile bir yere atanmak için. Ancak malesef ülkemiz bu konuda anlamsız işler yapmakla meşgul. Aşağıdan puan alarak gelen gençler ile memuriyetten emekli olan insan sayısı arasında uçurum var. Memurun emekli olmamasını da kınamamalıyız. Malum emekli maaşları konusunda çekinceleri olabilir. Emekli Maaşlarındaki iyileştirmeler ile emekli edilen personelin yerine genç ve dinamik insanları yerleştirebilseler hantal bürokrasi de canlanabilir.