logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
GENEL YETENEK
1.
( Kpss Genel Yetenek 2018 Online Deneme Sınavı )

Küreselleşme adıyla dayatılan sömürücülük sanata inanılmaz boyutlarda yansıdı. Cilalanmış eserler okurun gözünü boyamaktan başka bir işe yaramıyor. Hayali bir dünya yaratılıp okurun bu dünyada kendine yer edinmesi sağlanıyor.

Bu cümlede geçen “cilalanmış eserler” sözüyle eserlerin hangi yönü anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Gerçeklerden kopuk süslü bir hal kazanması
Soru Açıklaması
Cilalanmış eserler okurun gözünü boyamaktan baş-
ka bir işe yaramıyor. Hayali bir dünya yaratılıp okurun
bu dünyada kendine yer edinmesi sağlanıyor. Cümlesinde
geçen “cilalanmış eser” sözüyle eserin süslü olması
anlatılmaktadır. Bu da A seçeneğindeki cümlede
vardır.
2.
( KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018 )

Arkeologların yapması gereken en önemli işlerden biri,ulaştıkları kalıntıların hangi dönemden kaldığını
saptamaktır. Bu kalıntılar arasında ele geçen yazılı belgeler, bu işi kolaylaştırır. Ama -----, örneğin binlerce yıl öncesinden kaldığı tahmin edilen bir eşyanın kesin yapım tarihini bulmak çok zordur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" yazılı bir belge yoksa
Soru Açıklaması
Bu kalıntılar arasında ele geçen yazılı belgeler, bu işi
kolaylaştırır. Ama -----, örneğin binlerce yıl öncesinden
kaldığı tahmin edilen bir eşyanın kesin yapım tarihini
bulmak çok zordur. Cümlesinde yazılı eserlerden söz
edilmiştir. Ama dendiğine göre yazılı olmayan bir eser
anlatılmaktadır. Buradan da “yazılı bir belge yoksa” seçeneğine ulaşırız.
3.
( KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018 )

I. Ancak beklenmeyen bir misafir ile birlikte bu Hobbitlerin tüm dünyası değişmeye başlar.
II. Bu kitapla birlikte insanlar ilk defa Hobbit adı verilen bir kabile ile karşı karşıya geliyorlar.
III. Bu kabile cücelerden bile daha küçük olan eğlenceyi ve şamatayı seven bir kabiledir.
IV. Bu sırada içerisindeki maceracı ruhunu keşfeden genç de Hobbitlere yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya başlar.
V. İngiliz edebiyatının usta profesörlerinden birisi olan J.R.R Tolkien, Hobbit eserini bundan yaklaşık
70 yıl önce çocuklar için yazmıştı.

 

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında baştan üçüncü hangisi olur?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
Giriş cümlesi “İngiliz edebiyatını usta profesörlerinden
birisi olan J.R.R Tolkien, Hobbit eserini bundan yakla-
şık 70 yıl önce çocuklar için yazmıştı” olur. Bu cümleyi
“Bu kitapla birlikte insanlar ilk defa Hobbit adı verilen
bir kabile ile karşı karşıya geliyorlar” takip eder. Sonraki
cümleler de “III.IV.I şeklinde devam eder.
4.
( KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018 )

(I) Neden tepkisiz kaldı, bunun hakkında bir şey söyleyemem.
(II) Bu tavır doğrudur ya da yanlıştır da diyemem.
(III) Bir yazar neden tepki göstermez ya da bir yazar, edebiyatçı tepki göstermeli midir bunun yanıtını
veremem çünkü bir yazarı suçlamak istemiyorum.
(IV) Böyle bir duygu taşıdığım için de yazara bir şey diyemiyorum.
(V) Ben bir yazar olarak bu duyguyu taşıyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangi iki cümle yer değiştirmelidir?
Doğru Cevap: "E" IV. ile V.
Soru Açıklaması
“(IV) Böyle bir duygu taşıdığım için de yazara bir şey diyemiyorum. (V) Ben bir yazar olarak bu duyguyu taşıyorum” iki cümle birbiriyle yer değiştirmelidir.
5.
( KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018 )

(I) Hümanizm; insanlık aşkı, tüm insanları sevme ülküsü anlamını taşır. (II) Orta Çağ’ın sonlarında Yunan ve Latin uygarlıklarına karşı duyulan hayranlık, aydınları harekete geçirmiş, o dönemin eserlerini incelemek önüne geçilmez bir hareket halini almıştır. (III) Hümanizm, günümüzde insanların ya da toplumların bir arada olması için bağlayıcı bir düşünce sistemi haline gelmiştir. (IV) Böylece Hümanizm, Eski Yunan ve Latin dillerini, eserlerini inceleme akımı olarak ortaya çıkmıştır.(V) Richard Allock, hümanizmi şöyle açıklar: “Hümanizm, en iyi, Eski Yunan ve Roma yazarlarının estetik ideallerine bir bağlanma, onların yapıtlarını sevme, üsluplarını benimsemedir.”

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
Parçanın bütününde Hümanizmin ortaya çıkışı hakkında
bilgi verilirken “(III) Hümanizm, günümüzde insanların
ya da toplumların bir arada olması için bağlayı-
cı bir düşünce sistemi haline gelmiştir” cümlesinde gü-
nümüzden söz edilerek parçanın anlam bütünlüğü bozulmuştur.
6.
(I) Her ne kadar Osmanlı edebiyatında nazım nesre üstün tutulsa da bu edebiyatta asla ihmal edilemeyecek bir nesir geleneği de vardır. (II) Son yıllarda Osmanlı nesir eserleri üzerine yapılan çalışmalar sevindirici olup uzun yıllar ihmal edilmiş bir alana araştırmacıların dikkatini çekmesi açısından da mühimdir. (III) Aslında nesrin gelişmesi edebiyat dışı alanları da ilgilendirir çünkü nesir düşüncenin dilidir. (IV) Düşüncenin ilerlemesi ve bir düşünce dilinin var olması, nesir dilinin gelişmesine bağlıdır. (V) Güçlü bir fikir geleneği olan milletlerin aynı zamanda gelişmiş bir nesir dilleri de vardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I. cümlede, Osmanlı edebiyatındaki değişiklikten söz edilmiş.
Soru Açıklaması
Parçanın birinci cümlesinde “(I) Her ne kadar Osmanlı
edebiyatında nazım nesre üstün tutulsa da bu edebiyatta
asla ihmal edilemeyecek bir nesir geleneği de
vardır” söz edilirken A seçeneğinde Osmanlı edebiyatındaki
değişiklikten söz edilmiştir
7.
(I) Bu manasız ve yabancı hayatta bir tek şeye hakikaten sarılmış, hakikaten inanır gibi olmuştu. (II) Bu da çok sevdiği karısı idi. (III) Muazzez’in varlığı Yusuf için büyük boşlukları dolduracak mahiyette bir şey değildi fakat onun yokluğu müthişti. (IV) Onun bu kadar sebepsiz yere, bu kadar insafsızca Yusuf’un hayatından koparılması çıldırtacak kadar acı idi. (V) Hayatında asıl aradığı şeyin Muazzez olmadığını biliyordu fakat Muazzez olmadan bunu aramaya muktedir olamayacağını sanıyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde düşsel ögelere yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
Süslü anlatım mecazlı anlatımdır. Mecaz anlamlı sözlere
yer vermektir. Bu da çok sevdiği karısıydı, cümlesinde
düşsel ögelere yer verilmemiştir.
8.
Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe
Yine de bu yangını söndüremedim
Bağıra bağıra yazdım seni içime
Bir kez olsun yüzünü güldüremedim

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Ünsüz sertleşmesi
Soru Açıklaması
“Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe” dizesinde geçen
“düştü” sözcüğünde ünsüz sertleşmesi (benzeşme)
vardır.
9.
Meslek öncesi bilgilerle yetinen öğretmenin yerini; araştıran, gelişmelere uyum sağlayan, sürekli kendisini
yenileyen, günün şartlarına uygun bilgi ve teknik donanıma sahip, ufku açık öğretmen almıştır.

Bu cümleyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kurallı, isim cümlesidir
Soru Açıklaması
“günün şartlarına uygun bilgi ve teknik donanıma sahip
olan,ufku oldukça açık öğretmen” sözünde birden
fazla niteleyici söz vardır. “öğretmenin yeri” sözü belirtili
isim tamlamasıdır.”kendisini” sözcüğü ismin yerini
tutar. “bilgilerle” sözcüğünde edat, ve bağlaç olarak
kullanılmıştır. Kurallı cümledir. Ancak isim cümlesi değildir.
10.
Bilim insanları gezegenlerin, kuyruklu yıldızların ve Güneş yörüngesinde dönen diğer cisimlerin 4,5 milyar yıl kadar önce güneş bulutsusu denilen, dönen bir gaz ve toz diskinden doğduğunu biliyor.

Bu cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Özne–belirtili nesne–yüklem
Soru Açıklaması
“Bilim insanları gezegenlerin, kuyrukluyıldızların ve
Güneş yörüngesinde dönen diğer cisimlerin 4,5 milyar
yıl kadar önce güneş bulutsusu denilen, dönen bir gaz
ve toz diskinden doğduğunu biliyor” cümlesinde yüklem
“biliyor” sözüdür. Kim biliyor dediğimizde “bilim insanları”
cevabını alırız bu da özne olur. “kuyrukluyıldızların
ve Güneş yörüngesinde dönen diğer cisimlerin
4,5 milyar yıl kadar önce güneş bulutsusu denilen, dö-
nen bir gaz ve toz diskinden doğduğunu” sözü de belirtili
nesnedir.
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
GENEL YETENEK
11.
Yaşamda var olabilmek, ilerleyebilmek için motive edilmeye, kendimizi haklı göstermeye ihtiyacımız vardı. Çevremizden göremediğimiz ilgi ve alakayı kendimize armağan edebilmek adına kendimizi sürekli olarak neşelendirmeye ve eğlendirmeye odaklandık. Bu şekilde diktatörlüğümüzü de ilan etmiş olduk.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Zarf
Soru Açıklaması
“için” edat olarak kullanılmıştır. “kendimizi” zamir olarak
kullanılmıştır. “çevremizden alamadığımız” sözü
sıfattır. “ve” bağlaçtır. Zarf kullanılmamıştır
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının arasına bir sıfat girmiştir?
Doğru Cevap: "A" Himalayaların en yüksek tepesi olan Everest’e tırmanmak bizim için çok zorlu ve yorucu bir yolculuk olacak
Soru Açıklaması
“Himalayaların en yüksek tepesi olan Everest’e tırmanmak
bizim için çok zorlu ve yorucu bir yolculuk olacak”
cümlesinde “Himalayaların tepesi” isim tamlamasının
arasına “ yüksek” sıfatı girmiştir.
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalın yazılmış sözcüğün yazımı yanlıştır?

I.  Karakter sahibi her insan böyle davranmalı ancak bu, herkes için olmuyor.
II. Elindeki bütün dokümanları müdüre verdikten sonra odasına çekildi.
III. Son zamanlarda hiçbir şey yapmadan saatlerce oyun oynuyor.
IV. Karma karışık bir hayatın varken mutlu olmanı senden bekleyemem.
V. İnsanlara bunu defalarca anlattım ama onlar beni umursamadı.
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
“Karmakarışık” sözü pekiştirme olduğu için bitişik yazılır.
14.
XX99
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
“fotoğrafla , desteklenir” sözünde “ile” kullanıldığı için
arada herhangi bir noktalama işareti kullanmaya gerek
yoktur.
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Akşam dersleri benim için her zaman zor olmuştur, bu nedenle de pek sevmem.
Soru Açıklaması
“Akşam dersleri benim için her zaman zor olmuştur, bu
nedenle de pek sevmem.” Cümlesinde öge eksikliğine
bağlı bir anlatım bozukluğu vardır. “bu nedenle akşam
derslerini sevmem” şeklinde tamamlanmalıdır cümle.
16.
Kış ayında, beklenenden daha fazla yağış olması çiftçileri olduğu kadar hayvancılıkla uğraşanları da sevindirdi.

Bu cümleden çıkarılabilecek en kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kışın düşen yağışı beklentilerin üzerinde olmuştur.
Soru Açıklaması
“Kış ayında, beklenen daha fazla yağış olması çiftçileri
olduğu kadar hayvancılıkla uğraşanları da sevindirdi”
cümlesinde beklenenden daha fazla yağış gelmiştir ifadesinden
“Kışın düşen yağış beklentilerin üzerinde olmuştur”
yargısına kesin olarak ulaşırız.
17.
Mars’ın kuvvetli bir şekilde manyetikleşmiş kabuğunda da Dünya’daki kutup bölgelerindekine benzer hortum biçiminde renkli yapılar oluşuyor. Ancak Dünya atmosferindeki oksijen ve azot molekülleri darbelerin etkisiyle parlamaya başlarken Mars’taki oksijen ve karbonmonoksit atomları kızılötesi ışın yansıtıyorlar. Mars, dünyamız gibi gezegensel bir manyetik alana sahip değil, ama Mars Express uydusu, dünyamızdaki kutup ışıklarına benzer kızılötesi ışık oluşumları görüntüledi.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kurallı ve devrik cümleler kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
Parçanın bütününde bilgi verilmiştir. “Ancak Dünya
atmosferindeki oksijen ve azot molekülleri darbelerin
etkisiyle parlamaya başlarken Mars’taki oksijen ve
karbonmonoksit atomları kızılötesi ışın yansıtıyorlar”
cümlesinde karşılaştırma yapılmıştır. Bilgi verildiğine
göre açıklayıcı bir anlatım vardır. Gezegenlerle ilgili olduğu
için bilimsel bir metindir. Bu parçadaki cümlelerin
hepsi kurallıdır.
18.
Çocuklara kitap hediye edildiği zaman çocukların okuma becerisi gelişir, okumak alışkanlığa dönüşür ve beraberinde alışkanlık sorumluluğu geliştirir , bilinç büyümesi başlar. Kapasite gelişimi fiziksel gelişim gibidir. Kapasite, farkındalığı yaratır sonra düşünce üretimi başlar. Üretilen her yararlı düşünce topluma doktor, öğretmen, bilim insanı gibi önemli kazanımlar olarak geri döner.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi okumanın sağlayacağı yararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Elde edilenin değerini bilme
Soru Açıklaması
“alışkanlık sorumluluğu geliştirir” cümlesinden A seçeneğine
ulaşırız. “bilinç büyümesi başlar” sözünden C
seçeneğine ulaşırız. “düşünce üretimi başlar” sözünden
D seçeneğine ulaşırız. “okumak alışkanlığa dönü-
şür ve beraberinde alışkanlık sorumluluğu geliştirir” sö-
zünden E seçeneğine ulaşırız.
19.
(I) Tanzimat Dönemi’nin edebiyatımıza kazandırdığı en önemli tür şüphesiz roman ve hikayedir. (II) Bundan önce edebiyatımızda bu türler tanınmıyordu. (III) Daha çok tarih, siyasetname gibi türler kullanılıyordu. (IV) Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. (V) Bu alanda ilk eser Yusuf Kamil Paşa’nın Fransız bir yazardan çevirdiği Telemak adlı romandır. (VI) Birçok teknik kusurla dolu olan bu eser, kahramanlarının yabancı olmasına rağmen halk tarafından büyük ilgi görmüştür.

Bu parça düşüncenin akışına göre iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Doğru Cevap: "C" IV.
Soru Açıklaması
“(I) Tanzimat Dönemi’nin edebiyatımıza kazandırdığı
en önemli tür şüphesiz roman ve hikayedir. (II) Bundan
önce edebiyatımızda bu türler tanınmıyordu. (III) Daha
çok tarih, siyasetname gibi türler kullanılıyordu.” Cümlelerinde
Tanzimat edebiyatından söz edilirken dördüncü
cümleden itibaren “Türk edebiyatında roman, çevirilerle
başlamıştır” ikinci paragraf başlar
20.
Sanatı ayna olarak görmek yüzyıllardır savunulan bir anlayıştır. Bütün sanatçıların, eleştirmenlerin ve düşünürlerin savunduğu bu anlayışta, sanatın en önemli özelliğinin doğayı, insanı, hayatı kısaca gerçekliği yansıtmak olduğu dile getirilir. Sanatla gerçeklik arasında daima bir ilişki kurmakta ısrar edilmesine şaşırmamak gerekir çünkü sanatın insan, doğa ve hayat kavramlarıyla arasında sıkı bağlar vardır. İşte bu yüzden bir sanatçının dış dünyayı, buradaki nesneleri, insanları elinden geldiğince onlara sadık kalarak sanatseverlere yansıtması gerekir.

Bu parçadaki asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sanatçı, insana hayatı ya da hayatın bir parçasını olduğu gibi sunar
Soru Açıklaması
Paragrafta geçen “İşte bu yüzden bir sanatçının dış
dünyayı, buradaki nesneleri, insanları, elinden geldiğince
onlara sadık kalarak sanatseverlere yansıtması gerekir.”
Cümleden “Sanatçı, insana hayatı ya da hayatın
bir parçasını olduğu gibi sunar.” İfadesine ulaşırız.
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
GENEL YETENEK
21.
Senaryoyu ilk önce bir roman, bir kitap okur gibi okuyorum, dışarıdan bir gözle. Sonra içselleştirip değerlendiriyorum. Bütün bunları yaptıktan sonra rolüme tam olarak hazır olup olmadığıma bakıyorum. Hazırsam oyuna başlıyorum hazır değilsem biraz daha zaman ayırıyorum.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
Doğru Cevap: "B" Bir oyuncu olarak rolünüze adapte olmakta güçlük çekiyor musunuz?
Soru Açıklaması
“Senaryoyu ilk önce bir roman, bir kitap okur gibi okuyorum,
dışarıdan bir gözle. Sonra içselleştirip değerlendiriyorum.
Bütün bunları yaptıktan sonra rolüme tam
olarak hazır olup olmadığıma bakıyorum” cümlelerinde
role nasıl hazırlandığını açıkladığı için soru “Bir oyuncu
olarak rolünüze adapte olmakta güçlük çekiyor musunuz?”
olmalıdır
22.
Roman türüne yaptığı özgün katkılarla edebiyat tarihine adını yazdıran Virginia Woolf 25 Ocak 1882’de
Londra’da doğdu ve aynı zamanda döneminin en önemli eleştirmenlerinden biri olarak kabul edildi. İlk
depresyonunu annesi öldüğünde geçirdikten sonra defalarca depresyon sorunuyla baş etmeye çalıştı Babasından nefret ederek büyüyen Woolf’ un ileriki yıllardaki nefretini katı bir feminizm kabuğu altında sakladığı söylendi. Virginia ilk el yazı dergisini 9 yaşında çıkarttı ve yalnızca bir iki sayısı günümüze kadar gelen bu dergi 1895’te yayın hayatına son verdi.

Bu paragrafta sözü edilen yazarla ilgili
I. Eleştirmen ve yazar kimliğiyle bilinir.
II. Yaşadığı olumsuzluklar eserlerine yansır.
III. Çocukluğunda psikolojik sorunlar yaşamıştır.
hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" I. ve III.
Soru Açıklaması
. “Roman türüne yaptığı özgün katkılarla ve önemli eleş-
tirmenlerinden biri olarak kabul edildi” sözlerinden birinci
maddeye ulaşırız. “Babasından nefret ederek bü-
yüyen Woolf” sözünden üçüncü maddeye ulaşırız. Ya-
şadığı olumsuzlukların eserlerine yansıdığıyla ilgili bir
açıklama yapılmamıştır.
23.
(I) İnsan doğasındaki bir ikilem, insanın problem çözmeyi sevmesi, ama tüm problemlerin çözülmesini istememesidir. (II) Problemlere, çözümlerinden daha çok bağlıyız. (III) Örneğin ölümü ele alalım: Ölümü trajik bir olay olarak ele alır, önlemek veya geciktirmek için çok büyük bir çaba harcarız. (IV) Oysaki ölüm olmasa yaşamın anlamı da olmazdı. (V) Zamanı değerli kılan ölümdür. (VI) Yirmi birinci yüzyıl içinde, insanoğlu artık dünyanın en zeki veya en yetenekli varlığı olma özelliğini yitirecektir. Bu durumda birçok felsefi konu ortaya çıkacaktır. Bilgisayarlar düşünmekte midir, yoksa sadece işlem mi yapmaktadır? İnsan beyni fizik kurallarını izlemektedir, daha karmaşık bir yapı olsa da makine de aynı kuralları izliyor olmalıdır. İnsan düşüncesi ile makine düşüncesi arasında doğuştan gelen bir fark var mıdır? Bilgisayarlar insan beyni kadar karmaşık olunca onları bilinçli sayacak mıyız?

 

Bu paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç vardır?
Doğru Cevap: "B" III.
Soru Açıklaması
Amaç sorularında cümleye amacı nedir, sorusunu sorup
yanıt ararız. “(III) Örneğin ölümü ele alalım: Ölümü
trajik bir olay olarak ele alır, önlemek veya geciktirmek
için çok büyük bir çaba harcarız” cümlesinde “geciktirmek
için” sözüyle amaç anlamı katılmıştır cümleye.
24.
(I) İnsan doğasındaki bir ikilem, insanın problem çözmeyi sevmesi, ama tüm problemlerin çözülmesini istememesidir. (II) Problemlere, çözümlerinden daha çok bağlıyız. (III) Örneğin ölümü ele alalım: Ölümü trajik bir olay olarak ele alır, önlemek veya geciktirmek için çok büyük bir çaba harcarız. (IV) Oysaki ölüm olmasa yaşamın anlamı da olmazdı. (V) Zamanı değerli kılan ölümdür.

 

(VI) Yirmi birinci yüzyıl içinde, insanoğlu artık dünyanın en zeki veya en yetenekli varlığı olma özelliğini yitirecektir. Bu durumda birçok felsefi konu ortaya çıkacaktır. Bilgisayarlar düşünmekte midir, yoksa sadece işlem mi yapmaktadır? İnsan beyni fizik kurallarını izlemektedir, daha karmaşık bir yapı olsa da makine de aynı kuralları izliyor olmalıdır. İnsan düşüncesi ile makine düşüncesi arasında doğuştan gelen bir fark var mıdır? Bilgisayarlar insan beyni kadar karmaşık olunca onları bilinçli sayacak mıyız?

Yukarıdaki ikinci paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "B" Bilgisayarlar insandan daha zeki duruma gelebilir.
Soru Açıklaması
Metindeki ikinci paragrafta “(VI) Yirmi birinci yüzyıl içinde,
insanoğlu artık dünyanın en zeki veya en yetenekli
varlığı olma özelliğini yitirecektir. Bu durumda birçok
felsefi konu ortaya çıkacaktır.” İnsanoğlunun bilgisayarlardan
daha geride yer alacağından söz edilmiştir.
25.
(I) Gelenek, bir toplumda eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar ve davranışlardır. (II) Bugün her ne kadar modern zamanlarda yaşıyor olsak da geleneklerimizin hayatımızdaki yerini kim görmezden gelebilir ki? (III) Evlenme törenlerimizden tutun da yeme içme alışkanlıklarımıza kadar her şeyde geleneklerin etkisi vardır. (IV) Elbette bunları her şeyiyle geleceğe aktarmak mümkün ve mantıklı değildir; çünkü değişen zaman, bunların birtakım özelliklerini yaşanır kılmaya imkan vermemektedir. (V) Ama günümüzün koşulları içinde geleneklerimize sahip çıkmak ve özünü değiştirmeden bunlara yeni şeyler eklemek, bunları geliştirip güzelleştirmek, milli kültürün bizden sonrakilere ulaştırılması açısından büyük önem taşır.

Bu parçaya göre, gelenek için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
Doğru Cevap: "D" Gelenekler değişikliğe uğratılmadan, asılları korunmalıdır.
Soru Açıklaması
“(I) Gelenek, bir toplumda eskiden kalmış olmaları dolayısıyla
saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım
gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar ve davranışlardır”
cümlesinden A ve E seçeneklerine ulaşırız.
“(III) Evlenme törenlerimizden tutun da yeme içme alış-
kanlıklarımıza kadar her şeyde geleneklerin etkisi vardır”
cümlesinden B seçeneğine ulaşırız. “Gelenekler
değişikliğe uğratılmadan, asılları korunmalıdır” ifadesine
ulaşamayız.
26.
(I) Gelenek, bir toplumda eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar ve davranışlardır. (II) Bugün her ne kadar modern zamanlarda yaşıyor olsak da geleneklerimizin hayatımızdaki yerini kim görmezden gelebilir ki? (III) Evlenme törenlerimizden tutun da yeme içme alışkanlıklarımıza kadar her şeyde geleneklerin etkisi vardır. (IV) Elbette bunları her şeyiyle geleceğe aktarmak mümkün ve mantıklı değildir; çünkü değişen zaman, bunların birtakım özelliklerini yaşanır kılmaya imkan vermemektedir. (V) Ama günümüzün koşulları içinde geleneklerimize sahip çıkmak ve özünü değiştirmeden bunlara yeni şeyler eklemek, bunları geliştirip güzelleştirmek, milli kültürün bizden sonrakilere ulaştırılması açısından büyük önem taşır.

Bu parçadan geleneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "C" Geçmiş zamanın geleceğe taşınmasında etkin rol oynar.
Soru Açıklaması
“(I) Gelenek, bir toplumda eskiden kalmış olmaları dolayısıyla
saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım
gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar ve davranışlardır”
cümlesinden “Geçmiş zamanın geleceğe
taşınmasında etkin rol oynar.” İfadesine ulaşırız
27.
(I) Gelenek, bir toplumda eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar ve davranışlardır. (II) Bugün her ne kadar modern zamanlarda yaşıyor olsak da geleneklerimizin hayatımızdaki yerini kim görmezden gelebilir ki? (III) Evlenme törenlerimizden tutun da yeme içme alışkanlıklarımıza kadar her şeyde geleneklerin etkisi vardır. (IV) Elbette bunları her şeyiyle geleceğe aktarmak mümkün ve mantıklı değildir; çünkü değişen zaman, bunların birtakım özelliklerini yaşanır kılmaya imkan vermemektedir. (V) Ama günümüzün koşulları içinde geleneklerimize sahip çıkmak ve özünü değiştirmeden bunlara yeni şeyler eklemek, bunları geliştirip güzelleştirmek, milli kültürün bizden sonrakilere ulaştırılması açısından büyük önem taşır.

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III. cümlede öneride bulunulmuştur.
Soru Açıklaması
“(III) Evlenme törenlerimizden tutun da yeme içme alış-
kanlıklarımıza kadar her şeyde geleneklerin etkisi vardır”
cümlesinde herhangi bir öneri yoktur.
28.
Erdal, Esra, Bekir, Ahmet, Ferda ve Can bir banka şubesinde çalışmaktadırlar. Bu kişilerin çalışma pozisyonları ve üniversiteden mezun oldukları bölümler şunlardır:

Pozisyonlar: servis yetkilisi, banko görevlisi, uzman, şube müdürü
Bölümler: İşletme, İktisat, Maliye

• Gruptaki herkes en fazla bir pozisyonda çalışmakta, her pozisyonda ise en az bir kişi çalışmaktadır.
• Esra ve Bekir’in çalışma pozisyonları aynı mezun oldukları bölüm farklıdır.
• Maliye mezunu iki kişi vardır ve farklı pozisyonlarda çalışmaktadırlar.
• Şube müdürü tektir ve işletme mezunu bir bayandır.
• Banko görevlilerinden biri bayandır ve tek iktisat mezunudur.
• Servis yetkililerinin hepsi işletme mezunudur.

Yukarıdaki bilgilere göre çalışma pozisyonu kesin olarak bilinen en çok kaç kişi vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
Esra ve Bekir’in çalışma pozisyonları aynı, şube müdü-
rü tek ve işletme mezunu bir bayan olduğundan şube
müdürü Ferdadır. Banko görevlilerinden biri bayan ve
şube müdürü Ferda olduğundan sorudaki diğer bayan
olan Esra banko görevlisi, Esra ve Bekir’in çalışma pozisyonları
aynı olduğundan Bekir’inde çalışma pozisyonu
banko görevlisidir.

Buna göre çalışma pozisyonu kesin olarak bilinen en
çok 3 kişidir.
29.
Erdal, Esra, Bekir, Ahmet, Ferda ve Can bir banka şubesinde çalışmaktadırlar. Bu kişilerin çalışma pozisyonları ve üniversiteden mezun oldukları bölümler şunlardır:

Pozisyonlar: servis yetkilisi, banko görevlisi, uzman, şube müdürü
Bölümler: İşletme, İktisat, Maliye

• Gruptaki herkes en fazla bir pozisyonda çalışmakta, her pozisyonda ise en az bir kişi çalışmaktadır.
• Esra ve Bekir’in çalışma pozisyonları aynı mezun oldukları bölüm farklıdır.
• Maliye mezunu iki kişi vardır ve farklı pozisyonlarda çalışmaktadırlar.
• Şube müdürü tektir ve işletme mezunu bir bayandır.
• Banko görevlilerinden biri bayandır ve tek iktisat mezunudur.
• Servis yetkililerinin hepsi işletme mezunudur.

 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi şube müdürü olabilir?
Doğru Cevap: "E" Ferda
Soru Açıklaması
30.
Erdal, Esra, Bekir, Ahmet, Ferda ve Can bir banka şubesinde çalışmaktadırlar. Bu kişilerin çalışma pozisyonları ve üniversiteden mezun oldukları bölümler şunlardır:

Pozisyonlar: servis yetkilisi, banko görevlisi, uzman, şube müdürü
Bölümler: İşletme, İktisat, Maliye

• Gruptaki herkes en fazla bir pozisyonda çalışmakta, her pozisyonda ise en az bir kişi çalışmaktadır.
• Esra ve Bekir’in çalışma pozisyonları aynı mezun oldukları bölüm farklıdır.
• Maliye mezunu iki kişi vardır ve farklı pozisyonlarda çalışmaktadırlar.
• Şube müdürü tektir ve işletme mezunu bir bayandır.
• Banko görevlilerinden biri bayandır ve tek iktisat mezunudur.
• Servis yetkililerinin hepsi işletme mezunudur.

 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bekir uzmandır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018

KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018, KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018 hazırlık sitesi. KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018 Çıkmış Sorular, KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018 Online Test. KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018 Mobil Test

KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018

Sevgili memur adayları sizler için daha önceki kamu personeli seçme sınavında çıkmış olan ve yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış olan KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 2018 online olarak yayına sunulmuştur. Toplamda 60 Sorudan oluşmasını düşündüğümüz bu hazırlık testine ilk olarak 10 soru ile başlanmıştır. Bir kaç gün içerisinde kademe kademe 20 30 40….. diye yeni sorular bu teste eklenecektir.

KPSS 2018 Çözümlü hazırlık Testi

KPSS 2018 Çözümlü hazırlık Testi bir başka çalışmamızdı ancak insanların Kpss sınavına hazırlanırken şık ezberleme alışkanlığının olduğunu fark ettik. Bu alışkanlık sizlere biraz şansınız varsa artı kazandırabilir. Ama bu Kamu personeli seçme sınavı burada işi şansa bırakamazsınız. Bu nedenden ötürü KPSS 2018 Çözümlü hazırlık Testi ile sorunun doğru cevabını açıklamalı şekilde yayınlıyoruz. Bu sayede şık değil konuyu öğrenmiş oluyoruz.

Bu hazırlık sınavında toplam 60 Soru bulunmaktadır. Bunların 1 ile 30 arasındaki sorular “Türkçeyi Kullanma Gücü” 30 ile 60 arasındaki sorular ise “Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü” ile ilgilidir.

Kamu Personeli Seçme Sınavında memur adayları tarafından Türkçe, Matematik,Tarih ve Güncel bilgiler ağırlık verilmektedir. Bu olay tercih meselesi olsa da aslında göz ardı edilen bir ders var. 18 Adet Sorudan oluşan Coğrafya dersi oldukça ihmal edilmektedir. Sizlere tavsiyemiz günlük hazırlık periyodunuzu bozmadan devam etmeniz. Ancak pozitif bir ayrışma istiyorsanız Coğrafya dersine çalışmanız gerekmektedir. Bu ders sizleri milyonlarca insan arasından ayıra bilmektedir.

Sözelciler, Matematiği,Sayısalcılar da Sözeli sevmeseler de Siz Tarihçi olun ve ilgi alanınızdaki dersten full çekmeye odaklanın. İlgi alanımızdaki dersimiz tamam ise diğer dersler hakkında fikir sahibi olun. Sözelcinin direk matematiğe geçişi zor olsa da bunu 18 adet soru ile amorti etmeye aday olan Coğrafya dersi bulunmaktadır. Sayısalcılar için de aynı olay geçerlidir. Sayısalcıların şansları matematik sorularında ayrıştırıcı pozisyonu alacak sorun fazla olmasıdır. Bu nedenden ötürü Sözelcinin Coğrafyayı boş bırakma şansı bulunmamaktadır.